תקציר מחקר עצמה תשסו
תיבת טקסט: ילדים חונכים ילדים
תיבת טקסט: האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem
universitylogoתיבת טקסט: המכון לחקר הטיפוח בחינוך
תיבת טקסט: הערכת הישגי עצמה לכל בקריאה מדויקת בקרב תלמידי כיתות ב' שלא רכשו את הקריאה
instituelogoתיבת טקסט: ד"ר אתי כהן
(תקציר מחקר)

"עצמה לכל" היא תכנית חונכות וקריאה בה תלמידי כיתה ה' חונכים פרטנית את תלמידי כיתה ב'.
בשלב הראשון מאובחנים התלמידים המתקשים בפענוח והמחנכות עוסקות בצמצום פערים אינדיבידואלי. 
בשלב השני מתבצעת החונכות הפרטנית.
מטרת המחקר היא הערכת התוצאות של התכנית "עצמה לכל", העוסקת בשלב הראשון בצמצום הפערים בקריאה מדויקת בקרב תלמידי כיתות ב' שלא הצליחו בלימוד הקריאה בכיתה א'. 
התכנית הופעלה ב- 13 בתי-ספר ב- 16 כיתות. מכלל 435 התלמידים בכיתות נמצאו  163 (37%)  הזקוקים להוראה פרטנית בקריאה. 
המחקר נערך על 153 תלמידים ובחן את הקריאה המדויקת של מילים ומילות תפל לפני הפעלת התכנית ולאחריה. 

שלוש הנחות מהוות את הבסיס הרעיוני לשלב צמצום הפערים בתכנית:
א. הצלחה בקריאה נמדדת באמצעות קריאה מדויקת והבנה, אך תיאורי היחס בין קריאה מדויקת להבנה מעצימים את משקלה של הקריאה המדויקת. על סמך ניתוח פרופילים של קוראים רבים נמצא, שאחוז גבוה בדיוק בקריאה מאפשר להגיע לרמת הבנה טובה וכל ירידה באחוז הדיוק בקריאה פוגעת באופן דרמטי בהבנה, כלומר, המשקל של הדיוק בקריאה הוא גדול יותר, (Walker, 1992; Thompkins & Binder 2003; Lupker, 2005).

ב. תלמידים חלשים מפתחים תפיסה לא נכונה של מהות הדפוס הכתוב ומנסים לזכור מילים שלמות, מה שיוצר הכבדה על הזיכרון ואינו מאפשר לקורא קריאה שוטפת ומהנה. קוראים אלה מפתחים חרדה מקריאה וימנעו מקריאה בעתיד, (Byrne, 2005).

ג. האיות והכתיבה מומלצים ע"י חוקרים שונים כחלק מרכזי ברכישת הקריאה, מפני שהכתיבה של קוראים מתחילים מבוססת על הערוץ הפונולוגי ומחזקת בכך את השלב האלפביתי בלימוד הקריאה, (Ehri, 2005). רוב שיטות הקריאה אינן מעמידות את הכתיבה כחלק מרכזי בתהליך הלימוד.

מהלך ההתערבות בתכנית "עצמה לכל" היה מבוסס על אבחון פרטני והתמקד בהוראה ישירה של הקוד האלפביתי תוך התמקדות בפענוח מילים, בכתיבתן ובכתיבת סיפורים מודרכת ע"י המילים שנלמדו.

כלי המחקר היו מבחן קריאת 20 מילים שכיחות ולא שכיחות וקריאת 20 מילות תפל חד- הברתיות, דו-הברתיות ותלת- הברתיות אשר היוו חלק מהאבחון הפרטני. במהלך האבחון אותרו 74 תלמידים כבעלי הישגים נמוכים מאוד ו- 79 בעלי הישגים נמוכים. המורות דיווחו על כעשרה מפגשי הוראה עם התלמידים בעלי ההישגים הנמוכים וכעשרים מפגשים עם תלמידים בעלי הישגים נמוכים מאוד. ההוראה נעשתה ע"י המחנכות באופן אינדיבידואלי ולעיתים בקבוצות קטנות. מדיווחי המורים על מהלך התכנית עלה שהן השתמשו בעיקר בפעילויות הכתיבה והן הביעו שביעות רצון מהחומרים שהוצעו להן בתכנית, ומההזדמנות שנתנה להן לקדם את תלמידיהן.

התוצאות 

הקידום בקריאה מדויקת של מילים ומילות תפל מתבטא בעלייה בממוצעי התלמידים בסוף ההתערבות ובהתכנסות של התוצאות. הקידום בשתי הרמות של התלמידים הוא מובהק סטטיסטית.

הישגי התלמידים לפי רמות- ממוצעים, סטיות תקן וערכיT למדגמים מזווגים: 

				לפני ההתערבות			אחרי ההתערבות
___________________________________________________________________________________________________
קריאת מילים		ממוצע		ס.ת.		ממוצע		ס.ת.		מספר		ערך T
___________________________________________________________________________________________________
קבוצה א' - תלמידים
בעלי הישגים נמוכים		84.97		7.87		97.83		3.02		74		**  14.69-
___________________________________________________________________________________________________
קבוצה ב‘ - תלמידים
בעלי הישגים נמוכים מאד	43.70		19.39		87.43		18.55		79		** 21.87 -
___________________________________________________________________________________________________
קריאת מילות תפל		
___________________________________________________________________________________________________
קבוצה א' - תלמידים
בעלי הישגים נמוכים		73.34		16.31		91.52		9.30		74		** 9.90-
___________________________________________________________________________________________________
קבוצה ב‘ - תלמידים
בעלי הישגים נמוכים מאד	43.70		19.39		87.43		18.55		79		** 21.87 -
___________________________________________________________________________________________________

p<.00**

פיזור התוצאות: קריאת מילות תפל מצביעה על יכולות גבוהות בהתאמה בין גרפמה לפונמה ללא כל אפשרות לניחוש, בהשוואה לקריאת מילים. לפיכך נציג תוצאות של פיזור ההישגים בגרף התפלגות הציונים במילות תפל. 
הגרף מראה שבתחילת השנה הפיזור גדול ורק מעטים מגיעים להישגים גבוהים. לעומת זאת, בסוף השנה, רוב הילדים מגיעים להישגים גבוהים. הפיזור קטן והתוצאות מתרכזות בציונים שמעל 85.

התפלגות ציוני התלמידים בקריאת מילות תפל בתחילת השנה ובסופה:
תיבת טקסט: מתוצאות אלו עולה שמטרת צמצום הפערים בקריאה מדויקת בתכנית "עצמה לכל" משיגה את יעדה תוך זמן קצר.
הוראת הקריאה היא שלב אחד התחלתי ובו התלמיד לומד לשלוט בפלח קטן ומצומצם מאוד מתוך הידע הנדרש בקריאה והוא ידיעת הקוד האלפביתי. פעולות רבות ומורכבות יותר עומדות בפני הקורא המתחיל (ולחלקן הוא נחשף בשלב החונכות בתכנית), אך לימוד הקוד האלפביתי הוא הצעד הראשון המאפשר לתלמיד להיות קורא בעתיד.

לקבלת המחקר המלא ניתן לפנות ל-yachad@savion.huji.ac.il.