תקציר מחקר עצמה לכל תשסז
תיבת טקסט: ילדים חונכים ילדים
תיבת טקסט: האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem
universitylogoתיבת טקסט: המכון לחקר הטיפוח בחינוך
תיבת טקסט: צמצום פערים בקריאה מדויקת ושיפור הבנת הנקרא במסגרת התכנית עצמה לכל 
instituelogoתיבת טקסט: ד"ר אתי כהן (סייג)
(תקציר מחקר)

מחקר זה הוא מחקר הערכה שנמשך שנתיים (תשס"ו - תשס"ז) אשר מטרתו לבחון את מידת האפקטיביות של תכנית עצמה לכל התכנית פותחה על- ידי המכון לחקר הטיפוח בחינוך באוניברסיטה העברית במטרה לצמצם פערים בקריאה בקרב תלמידי כיתות ב' שלא הצליחו בלימוד הקריאה בכיתה א'. התכנית פותחה ועוצבה על-ידי צוות מקצועי בראשותם של פרופ' דן דיוויס ופרופ' עילית אולשטיין. המחקר בשנה"ל תשס"ז התמקד בירושלים ובחן את ההישגים בקריאה בקבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורת לפני ההתערבות ובסופה. הבדיקה נערכה באמצעות קריאת לוח צירופים, קריאת מילים, קריאת מילות תפל, קריאת טקסט ושאלות תחקור על הטקסט.
   
רכישת הקריאה היא תהליך אינטראקטיבי, סימולטאני ורב-ממדי ולכן אין לראות ברכישת הקוד האלפביתי תהליך טכני בלבד, אלא חלק מהידע הלשוני המהווה בסיס להבנת השפה הכתובה, (2001Adams,). בשנים האחרונות מצביעים מחקרים על קשר הדוק בין שליטה בזיהוי מילים והמיומנויות הפונולוגיות הקשורות בכך, לבין הבנת הנקרא בכיתות הנמוכות (ב' - ג') של ביה"ס היסודי(Vellutino, Tunmer, Jaccard& Chen ,2007) . החוקרים מסבירים, שהשונות בין קוראים בגיל הצעיר מוסברת בעיקר ע"י הבדלים בפענוח פונולוגי, אך לאחר שרוב הקוראים משתלטים על הפענוח הפונולוגי השונות בין הקוראים מוסברת ע"י הבדלים בהבנה של כישורים לשוניים כמו הבנה סמנטית וסינטקטית בשפה.
המחקר הנוכחי בחן את ההתקדמות של התלמידים שעבדו בתכנית עצמה לכל בהשוואה לתלמידים שעבדו על-פי שיטות עבודה אחרות לשיפור הקריאה. בשני מדדים - קריאה מדויקת (קריאת לוח הצירופים, קריאת מילים וקריאת מילות תפל) והבנת הנקרא. בהבנה נבחנה גם ההתקדמות של התלמידים לאור ההבחנה בין שאלות הדורשות עיגון בטקסט לבין שאלות אחרות. 

אוכלוסיית המחקר בתשס"ז
אוכלוסיית המחקר (קבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת) הם תלמידים בכיתות ב' באזור ירושלים בלבד. בקבוצות אלה נכללו תלמידים חלשים מאוד שלא רכשו את הקריאה בכיתה א' כלל (חלקם בעלי לקות למידה), ותלמידים בינוניים שלא השלימו את הקריאה . בקבוצת הביקורת נכללו 76 תלמידים מחמישה בתי-ספר (7 כיתות) ובקבוצת הניסוי היו 102 תלמידים מששה בתי-ספר (6 כיתות). 

השוואת תכנית ההתערבות
מהשאלונים שהתקבלו מהמחנכות על היקף ההוראה עם כל תלמיד עולה, שהיקף השעות שהוקדש לכל תלמיד בקבוצת הניסוי קטן מהיקף השעות שהוקדש לכל תלמיד בקבוצת הביקורת. בדיווח על אמצעי ההוראה שנקטו המורים (קריאה קולית, הכתבת מילים, שיחה על משמעות, תרגול במודעות פונולוגית ומשחקי קריאה) עלה שבקבוצת הניסוי פעלו באופן שיטתי וקבוע עם רוב התלמידים על כל מימדי ההוראה שהוצעו להם. בקרב קבוצת הביקורת השתמשו המורים בקריאה בקול ובשיחה על משמעות הטקסט בלבד ומיעטו להשתמש בכתיבת מילים, מודעות פונולוגית ומשחקי קריאה. 

ממצאים

א. התוצאות בקריאה מדויקת 
בבדיקת הדיוק בקריאה (קריאת לוח צירופים, מילים ומילות תפל) נמצא שיפור מובהק (p< .001) בהישגי קבוצת הניסוי, אשר מתבטא בעלייה בולטת בממוצע הציונים ובהתכנסות של התוצאות. השיפור שחל בקבוצת הניסוי הוא באופן מובהק גדול יותר מהשיפור שחל בקבוצת הביקורת
(f (1; 151) = 29.89; p< .001) .

הישגים בקריאה מדויקת - ממוצעים וסטיות תקן לפני ואחרי ההתערבות:

הקבוצות			קבוצת ניסוי						קבוצת ביקורת
___________________________________________________________________________________________________
שני הזמנים		לפני התערבות		אחרי התערבות		לפני התערבות			אחרי התערבות
				ממוצע  /  (ס.ת.)	ממוצע  /  (ס.ת.)		ממוצע  /  (ס.ת.)		ממוצע / (ס.ת.)
___________________________________________________________________________________________________
קריאת לוח צירופים		54.42 / (24.48 )	78.68 / (16.39 )		55.81 / (20.45)		59.66 / (18.68)
___________________________________________________________________________________________________
קריאת מילים		60.22 / (31.46 )	85.02 / (13.49 )		69.14 / (22.78)		79.02 / (15.29)
___________________________________________________________________________________________________
קריאת מילות תפל		40.14 / (26.19 )	62.16 / (20.35)		41.52 / (23.05)		48.43 / (21.58)
___________________________________________________________________________________________________


ב. הבנת הנקרא
הישגי התלמידים בהבנת הנקרא מראים שבהתחלת השנה היה ממוצע ציוני הבנת הנקרא בקבוצת הניסוי נמוך מהממוצע של קבוצת הביקורת ואילו בסוף השנה עברה קבוצת הניסוי את קבוצת הביקורת בהישגיה. 

הישגים בהבנת הנקרא - ממוצעים וסטיות תקן לפני ואחרי ההתערבות:

שני הזמנים / הקבוצות		קבוצת הניסוי			קבוצת הביקורת
___________________________________________________________________________________________________
לפני ההתערבות			49.74  (34.56 )		60.24 (22.11)
___________________________________________________________________________________________________
אחרי ההתערבות			75.22 (17.42 )			66.05 (14.27 )
___________________________________________________________________________________________________

התלמידים בקבוצת הניסוי השתפרו באופן מובהק יותר מהתלמידים בקבוצת הביקורת, (f ( 1;149) =15.41; p< 001).
בבדיקה נוספת שנערכה על הבנת הנקרא נמצא שהתלמידים בקבוצת הניסוי שיפרו מאוד את היכולת לעגן תשובות בטקסט ושיפור זה מבדיל אותם מקבוצת הביקורת. 

התוצאות של תכנית "עצמה לכל" בשלב צמצום הפערים, אשר נבדקו במשך שנתיים, מצביעות על הצלחה בצמצום הפערים בקריאה מדויקת ובהבנת הנקרא המבוססת על התמצאות בטקסט. תוצאות אלה הושוו לשיטות עבודה אחרות לשיפור הקריאה ונמצאו טובות יותר באופן מובהק. ההתקדמות היא בכל הרמות ודווקא התלמידים החלשים ביותר יצאו נשכרים מהתכנית. 
תכנית "עצמה לכל" טומנת בחובה פוטנציאל גדול בצמצום פערים בקריאה יותר מזה שהוצג במחקר, מפני שהיקף ההתערבות שנעשה בה היה קטן וההישגים היו טובים. 

לקבלת המחקר המלא ניתן לפנות ל-yachad@savion.huji.ac.il.